X
تبلیغات
پیکوفایل
یکشنبه 2 خرداد‌ماه سال 1389 ساعت 12:33 ق.ظ


پیوند فروردین با سایر ماهها
فروردین با فروردین : (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگرفروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی، میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان می باشدفروردین با خرداد : (بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکشفروردین با تیر : ( متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود داردفروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود داردفروردین با شهریور : ( بد ) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلبفروردین با مهر : ( بسیار خوب ) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مردفروردین با آبان : ( بد ) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرافروردین با آذر : ( عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان استفروردین با دی : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می باشندفروردین با بهمن : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارندفروردین با اسفند : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

پیوند اردیبهشت با سایر ماهها
اردیبهشت با فروردین : (متوسط ) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن استاردیبهشت با اردیبهشت : ( متوسط ) نسبتا خودرای و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیایداردیبهشت با خرداد : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستنداردیبهشت با تیر : ( بسیار خوب ) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استواراردیبهشت با مرداد : ( بسیار خوب ) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامشاردیبهشت با شهریور : ( خوب ) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکلاردیبهشت با مهر : ( متوسط ) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادتاردیبهشت با آبان : ( خوب ) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاراردیبهشت با آذر : ( متوسط ) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهماردیبهشت با دی : ( بسیار خوب ) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجااردیبهشت با بهمن : ( بد ) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگراردیبهشت با اسفند : ( خوب ) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

پیوند خرداد با سایر ماهها
خرداد با فروردین : ( بد ) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهمخرداد با اردیبهشت : ( متوسط ) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستندخرداد با خرداد : ( خوب ) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلاتخرداد با تیر : ( متوسط ) با روحیه تنوع طلب و بیقرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوندخرداد با مرداد : ( بسیار خوب ) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوانخرداد با شهریور : ( متوسط ) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود نداردخرداد با مهر : ( بسیار خوب ) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشندخرداد با آبان : ( متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنندخرداد با آذر : ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترکخرداد با دی : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارندخرداد با بهمن : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرخرداد با اسفند : ( بد ) خیالباف رویا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

پیوند تیر با سایر ماهها
تیر با فروردین : (متوسط ) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود داردتیر با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارندتیر با خرداد : ( متوسط ) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژیتیر با تیر : ( خوب ) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می باشدتیر با مرداد : ( خوب ) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفقتیر با شهریور:(بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگتیر با مهر : ( بسیار خوب ) هر دو مهربان انسان دوست و توانمندتیر با آبان : ( متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشندتیر با آذر : (بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانوادهتیر با دی : (خوب ) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق میشودتیر با بهمن : ( متوسط ) ازدواج میتواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز داردتیر با اسفند : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم 


پیوند مرداد با سایر ماهها
مرداد با فروردین : ( خوب ) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود داردمرداد با اردیبهشت : ( بسیار خوب ) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدارمرداد با خرداد : ( بسیار خوب ) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبتمرداد با تیر : ( خوب ) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می کنندمرداد با مرداد : ( خوب ) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بودمرداد با شهریور : ( متوسط ) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسندمرداد با مهر : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستندمرداد با آبان : (متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگرانمرداد با آذر : ( متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلالمرداد با دی :( متوسط ) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوندمرداد با بهمن : (خوب ) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بودمرداد با اسفند : ( خوب )با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

پیوند شهریور با سایر ماهها
شهریور با فروردین : (بد ) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلبشهریور با اردیبهشت : ( خوب ) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابتشهریور با خرداد : (متوسط ) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخصشهریور با تیر : ( بسیار خوب ) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوانشهریور با مرداد : ( متوسط ) نسبتا لجباز و خودرای شاید با مشکل مواجه شوندشهریور با شهریور : ( بسیار خوب ) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می باشندشهریور با مهر : ( خوب ) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات تواناشهریور با آبان : ( متوسط ) جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پروازشهریور با آذر : ( بد ) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستندشهریور با دی : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبتشهریور با بهمن : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشدشهریور با اسفند :( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود

پیوند مهر با سایر ماهها
مهر با فروردین : (بسیار خوب ) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مردمهر با اردیبهشت : ( خوب ) انسان هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارندمهر با خرداد : (بسیار خوب ) آدم هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارندمهر با تیر : ( بسیار خوب ) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبامهر با مرداد : ( خوب ) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستندمهر با شهریور : ( خوب ) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می باشندمهر با مهر : ( خوب ) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می توانند موفق باشندمهر با آبان : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می توانند موفق باشندمهر با آذر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری میباشندمهر با دی : ( متوسط ) نسبتا خودرای بلندپرواز . ممکن است با مشکل روبرو شوندمهر با بهمن : ( بد ) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکشمهر با اسفند : (بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

پیوند آبان با سایر ماهها
آبان با فروردین : ( بد ) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گراآبان با اردیبهشت : ( خوب ) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریآبان با خرداد : (متوسط ) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنندآبان با تیر : (متوسط ) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می باشندآبان با مرداد : ( متوسط ) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگرانآبان با شهریور : ( متوسط ) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پروازآبان با مهر : ( متوسط ) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما میتوانند موفق باشندآبان با آبان : ( بد ) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلاتآبان با آذر : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی داردآبان با دی : ( بد ) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشندآبان با بهمن : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتریآبان با اسفند : (بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

پیوند آذر با سایر ماهها
آذر با فروردین : (عالی ) کم ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان استآذر با اردیبهشت : (متوسط ) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهمآذر با خرداد: ( بسیار خوب ) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترکآذر با تیر: ( بد ) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانوادهآذر با مرداد : (متوسط ) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلالآذر با شهریور: (بد ) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستندآذر با مهر : ( بسیار خوب ) دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می باشدآذر با آبان : ( متوسط ) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی داردآذر با آذر: ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختیآذر با دی : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتن دار باشندآذر با بهمن : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستندآذر با اسفند : ( متوسط ) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشد

پیوند دی با سایر ماهها
دی با فروردین : (بد ) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می باشنددی با اردیبهشت : ( بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجادی با خرداد : ( خوب ) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارنددی با تیر : (خوب ) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستنددی با مرداد : (متوسط ) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شونددی با شهریور : ( خوب ) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبتدی با مهر : ( متوسط ) نسبتا خودرای و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشنددی با آبان : ( بد ) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشنددی با آذر : ( متوسط ) خصوصیاتی نسبتا متفاوت دارند باید خویشتندار باشنددی با دی : (متوسط ) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می شوددی با بهمن : ( متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدیدی با اسفند : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

پیوند بهمن با سایر ماهها
بهمن با فروردین : ( بد ) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارندبهمن با اردیبهشت : ( بد ) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگربهمن با خرداد : ( بسیار خوب ) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگربهمن با تیر : ( متوسط ) ازدواج می تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز داردبهمن با مرداد : ( خوب ) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بودبهمن با شهریور : ( متوسط ) چنین پیوندی با سعی و کوشش می تواند خوب باشدبهمن با مهر : ( بد ) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکشبهمن با آبان : ( بد ) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتریبهمن با آذر : ( بسیار خوب ) از موفق ترین پیوند های زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستندبهمن با دی : (متوسط ) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدیبهمن با بهمن : ( خوب ) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلفبهمن با اسفند : (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

پیوند اسفند با سایر ماهها
اسفند با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشداسفند با اردیبهشت : ( خوب ) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارنداسفند با خرداد : (بد ) خیال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگراسفند با تیر : ( بسیار خوب ) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کاملاسفند با مرداد : (خوب ) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگراسفند با شهریور : ( خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی میشونداسفند با مهر : ( بسیار خوب ) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستنداسفند با آبان : ( بد ) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافیاسفند با آذر : ( متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی میباشداسفند با دی : ( متوسط ) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشهاسفند با بهمن : ( خوب )یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگراسفند با اسفند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش بیای

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo